Zagadnienia do egzaminów

Lista zagadnień do egzaminu licencjackiego

Przedmiot „Chemia fizyczna A”:

 1. I i II zasada termodynamiki: energia wewnętrzna, entropia (definicje i sens fizyczny).
 2. Definicja, sens fizyczny i praktyczne zastosowania potencjału chemicznego
 3. Aktywność i współczynnik aktywności – definicja termodynamiczna i znaczenie praktyczne
 4. Prawo działania mas i termodynamiczna stała równowagi reakcji chemicznej
 5. Destylacja prosta i frakcyjna azeotropów i zeotropów
 6. Napięcie powierzchniowe – definicja i sens fizyczny
 7. Prawo podziału Nernsta – podstawy termodynamiczne i zastosowania
 8. Ogniwa elektrochemiczne I i II rodzaju
 9. I i II prawo kinetyki chemicznej
 10. Polaryzacja dielektryczna – rodzaje i mechanizmy

Przedmiot „Chemia fizyczna B”:

 1. Zjawiska monotropii i enancjotropii
 2. Wiązanie wodorowe: energia i geometria, rodzaje wiązań wodorowych
 3. Oddziaływania międzycząsteczkowe uniwersalne – mechanizm i rodzaje
 4. Przejścia fazowe I i II rodzaju – definicje i przykłady
 5. Równania stanu gazów: doskonałego i rzeczywistego, przykłady

 

 

Legetøj og BørnetøjTurtle