Tematy prac magisterskich

Rok akademicki 2016/2017:

  • Termodynamiczne i akustyczne własności 1-bromo-2-chloroetanu pod podwyższonym ciśnieniem - promotor dr hab. Mirosław Chorążewski
  • Właściwości fizykochemiczne cieczy jonowych z nanocząstkami jako materiałów do magazynowania energii - promotor dr hab. Marzena Dzida
  • Właściwości fizykochemiczne biopaliw drugiej generacji - promotor dr hab. Marzena Dzida
  • Badanie zjawisk relaksacyjnych ibuprofenu 1-H-3-[(1R,2S,5R)-(–)-mentoksyymetylo]imidazoliowego w funkcji temperatury i ciśnienia - promotor dr Stella Hensel-Bielówka
  • Porównanie własności dielektrycznych 1,2 – butanodiolu i 2,3 – butanodiolu pod ciśnieniem atmosferycznym i wysokim - promotor dr Stella Hensel-Bielówka
  • Wielkości cząstkowe molowe (ściśliwość i objętość) wybranych polialkoholi w roztworach wodnych w funkcji temperatury - promotor dr hab. Edward Zorębski
  • Wielkości cząstkowe molowe (ściśliwość i objętość) wybranych cieczy jonowych ([C4Mim] [BF4], [C4Mim][TFO], [C4Mim][dca]) roztworach wodnych w funkcji temperatury - promotor dr hab. Edward Zorębski
  • Akustyczne właściwości polioli wykorzystywanych w produkcji poliuretanów do zastosowań medycznych - promotor dr hab. Edward Zorębski
  • Relaksacja ultradźwiękowa w wybranych cieczach jonowych - promotor dr hab. Edward Zorębski
Legetøj og BørnetøjTurtle