Tematy prac licencjackich

Rok akademicki 2016/2017:

  • Badanie fizykochemicznych właściwości 1-bromo-2-chloroetanu - promotor dr hab. Mirosław Chorążewski
  • Badanie właściwości fizykochemicznych paliw i biopaliw ciekłych - promotor dr hab. Marzena Dzida
  • Właściwości fizykochemiczne cieczy jonowych - promotor dr hab. Marzena Dzida
  • Wpływ temperatury na własności dielektryczne lewulinianu butylu - promotor dr Stella Hensel-Bielówka
  • Wpływ temperatury na wybrane właściwości fizykochemiczne imidazoliowej cieczy jonowej [C10Mim][NTf2] pod ciśnieniem atmosferycznym - promotor dr hab. Edward Zorębski
  • Wybrane właściwości fizykochemiczne polioli wykorzystywanych jako środki dezynfekujące - promotor dr hab. Edward Zorębski
  • Wybrane właściwości fizykochemiczne roślinnego oleju jadalnego DAG (diacylglycerol) - promotor dr hab. Edward Zorębski
Legetøj og BørnetøjTurtle